29
Eki
2019

INCES Source Code

% Gauss filtering for determining Region-of-Interest on Medical Images
% Hüseyin Bilal MACİT
%% Tanımlamalar--------------------------------------------------------
clc;
global I; % Görüntü
imge='D:\works\legs.png';
I = imread(imge); 
I=rgb2gray(I);

[m,n,p] = size(I);
pixelcount=64; % Bir blokta yatay ve dikeyde kaç piksel var
% Kapak görüntü satır ve sütun genişliğini blok büyüklüğüne göre değiştir
while(mod(m,pixelcount)>0)
  m = m - 1;
end;
while(mod(n,pixelcount)>0)
  n = n - 1;
end;

I = imresize(I,[m n]);

% Verilen veri boyutuna göre damgalama için kaç blok gerekli?
veriboyutu=131072; %(bit say˝s˝)
GBS = ceil(veriboyutu/(pixelcount*pixelcount)) 

% Satır ve sütunun bölünebileceği blok sayısı ve blok boyutunun belirlenmesi

GaussSD = 2; % Gauss filtresinde uygulanacak standart sapma 
mbs=m/pixelcount; % yatay blok sayısı
nbs=n/pixelcount; % dikey blok sayısı

Blocks = cell(mbs,nbs); % Katman blok

% SSIM hesaplaması sonrasındaki değerler için gerekli matrisleri tanımla
GSSIM=[];

%% Görüntüyü bloklara ayırma işlemi
counti = 0;
for i = 1:pixelcount:m-(pixelcount-1)
  counti = counti + 1;
  countj = 0;
  for j = 1:pixelcount:(n-(pixelcount-1))
    countj = countj + 1;
     Blocks{counti,countj} = I(i:i+(pixelcount-1),j:j+(pixelcount-1));     
  end
end

%% Gauss hesaplaması -----------------------------------------------------------

% her bloğa Gauss uygula ve SSIM hesapla
for i = 1:1:mbs
  for j = 1:1:nbs
    GaussBlocks{i,j} = imgaussfilt(Blocks{i,j},GaussSD);
    GSSIM(i,j)=ssim(GaussBlocks{i,j},Blocks{i,j});     
  end
end

%% Uygun blokların tespit edilmesi
UB=zeros(mbs,nbs);

ShowBlocks = zeros(mbs,nbs);
for i=1:1:mbs
  maxDeger=0;  
  for j=1:1:nbs
    if GSSIM(i,j)>maxDeger
      maxDeger=GSSIM(i,j);
    end
  end
  for j=1:1:nbs
    % Bu satırdaki en büyük SSIM değerine sahip blok tespit ediliyor
    if GSSIM(i,j)>=maxDeger
      maxDeger=GSSIM(i,j);      
      ShowBlocks(i,j)=1;
      %for k=1:1:j-1 % Bundan önceki bloklarda seçilen varsa siliniyor.
      %  ShowBlocks(i,k)=0;
      %end
    end
  end
end
%figure;
%imshow(ShowBlocks);

% Sonuçların yeni matrise aktarımı
for i=1:1:mbs
  for j=1:1:nbs
    if ShowBlocks(i,j)>=1 
      UB(i,j)=1;
    end
  end
end

% Her sütunun maksimumu
ShowBlocks = zeros(mbs,nbs);
for j=1:1:nbs
  maxDeger=0;
  for i=1:1:mbs
    if GSSIM(i,j)>maxDeger
      maxDeger=GSSIM(i,j);
    end
  end
  for i=1:1:mbs
    % Bu satırdaki en büyük SSIM değerine sahip blok tespit ediliyor
    if GSSIM(i,j)>=maxDeger
      maxDeger=GSSIM(i,j);      
      ShowBlocks(i,j)=1;  
    end
  end
end

% Sonuçların yeni matrise aktarımı
for i=1:1:mbs
  for j=1:1:nbs
    if ShowBlocks(i,j)>=1
      UB(i,j)=1;
    end
  end
end

% Her iki taramanın sonucunda ortaya çıkan bloklar
Show=UB; [x1,y1]=size(Show);
Show=imresize(Show, [x1*30 y1*30], 'nearest');
figure; imshow(Show);

%% UB matrisinde damgalanacak bölgenin hesaplanması
% UB tek sayılı boyutta hesaplanmalıdır. 
if mod(mbs,2)==0
  nmbs=mbs-1;
else nmbs=mbs;
end

if mod(nbs,2)==0
  nnbs=nbs-1;
else nnbs=nbs;
end

% UB kendisinin dörtte biri büyüklüğünde bir özellik matrisine evrilir.
hesap=[];k=1;l=1;
for i=1:2:(nmbs-2)  
  for j=1:2:(nnbs-2)
    hesap(k,l)=(UB(i,j)+UB(i+1,j)+UB(i,j+1)+UB(i+1,j+1))/4;
    l=l+1;
  end
  k=k+1;
  l=1;
end

% hesap tek sayılı boyutta hesaplanmalıdır. 

nnbs=floor(nnbs/2);
nmbs=floor(nmbs/2);
% UB sürekli kendisinin dörtte biri büyüklüğünde bir özellik matrisine evrilir.
hesap2=[];k=1;l=1;
for i=1:2:nmbs-2  
  for j=1:2:nnbs-2
    hesap2(k,l)=(hesap(i,j)+hesap(i+1,j)+hesap(i,j+1)+hesap(i+1,j+1))/4;
    l=l+1;
  end
  k=k+1;
  l=1;
end

% Bölgenin seçimi için hesap2 matrisinden kaç hücreye ihtiyaç var?

GBS = ceil(GBS/16);
[mm,nn]=size(hesap2);

 
  enBuyuk=max(max(hesap2));
  for i=1:1:mm
    for j=1:1:nn      
      if (hesap2(i,j)>=enBuyuk) && (GBS>0)
        GBS=GBS-1;
        hesap2(i,j)=0;   
        for t=((4*i)-3):1:(4*i)
          for v=((4*j)-3):1:(4*j)
            for t1=1:1:pixelcount
              for t2=1:1:pixelcount
                if (mod(t1,2)==0) && (mod(t2,2)==0)
                  Blocks{t,v}(t1,t2)=255; 
                end
              end
            end            
          end
        end          
      end
    end
  end  
  
%% Blokları birleştirip yeniden görüntü oluştur ve ekrana çiz --------------------

BRow = 1;
BCol = 1;
PRow = 1;
PCol = 1;
for i=1:1:m
  BCol = 1;
  for j=1:1:n
    noi = mod(i,pixelcount);
    noj = mod(j,pixelcount);
    if (noi==0)
      noi=pixelcount;
    end
    if (noj==0)
      noj=pixelcount;
    end
    N(i,j)=Blocks{BRow,BCol}(noi,noj);
    if (mod(j,pixelcount)==0) 
      BCol = BCol + 1;
    end
  end
  if (mod(i,pixelcount)==0) 
    BRow = BRow + 1;
  end
end

figure;
imshow(N);title('imge');
imwrite(N,'D:\Works\Result.png');

 

%d blogcu bunu beğendi: