07
Oca
2020

Arduino ile potansiyometre kullanımı

Reosta olarak da bilinen potansiyometre, değeri kontrol edilebilen bir dirençtir. V+ dan GND uygulanan bir gerilimde, potansiyometre sağa doğru çevrildikçe sinyal V+ ile sinyal bacakları arasındaki direnç miktarı artar. Aynı ölçüde de GND ile sinyal bacakları arasındaki direnç miktarı azalır. Eğer GND bacağından V+ uygulanıp, V+ bacağı GND ye bağlanırsa potansiyometre ters yönde çalışır. Bu özelliği sayesinde devrede kullanıcının akım ve gerilimi fiziksel müdahale ile kontrol etmesini sağlar.

Potansiyometrenin devre şemasındaki sembolü aşağıdaki şekildedir.

Potansiyometrenin değeri, maksimum direnç değeri ile ifade edilir. Örneğin 10K potansiyometre, 0 ile 10 kilo ohm arasında değişen dirence sahiptir. Başka bir deyişle tam sola çevrildiğinde V+ ile Sinyal bacağı arasındaki direnç 0, tam sağa çevrildiğinde ise 10K olacaktır.

Malzemeler

  • 1 adet Arduino
  • 1 adet Potansiyometre

Bağlantı şeması

Potansiyometrenin V+ bacağı Arduino’ nun 5V çıkışına, GND bacağı Arduino’ nun GND pinine ve sinyal bacağı da Arduino’ nun A3 numaralı analog pinine bağlanmıştır.

Kaynak kod

void setup() {
 pinMode(A3,INPUT); // Potansiyometre sinyal bacağının bağlı olduğu analog pini giriş pini olarak işaretle
 Serial.begin(9600);
}

void loop() {
 int PotDeger = analogRead(A3); // Potansiyometreyi oku
 konum = map (konum,0,1023,0,255);  // Sonucu 0-255 aralığında haritala
 Serial.println(PotDeger); // Potansiyometreden okunan değeri sei port ekranına yaz
 delay(50); // 50ms bekle 
}

Döngü fonksiyonu içinde int PotDeger = analogRead(A3) komutu ile A3 pininden okunan 0-1023 aralığındaki potansiyometre değeri PotDeger adlı tamsayı değişkene gönderilmiş ve sonraki satırdaki Serial.println(PotDeger)komutu ile seri port ekranında yazdırılmıştır. Bu projede potansiyometre soldan sağa doğru çevrildiğinde aşağıdaki seri port ekranı görüntüsü elde edilir.