30
Kas
2022

Matlab ile uygulama geliştirme YBS Bölümü ders notları

Bu sayfadaki ders notları, derslerde yapılan örneklerden bazılarını içermektedir. 

Ders: 30.11.2022

Tek girdi tek çıktılı fonksiyon

function [sonuc] = kare(sayi)
sonuc = sayi * sayi;
end

Bu fonksiyonu çağırmak için kare(5)ifadesi kullanılabilir.

Çok girdi tek çıktılı fonksiyon

function[s] = topla(x,y)
s = x + y;
end

Bu fonksiyonu çağırmak için topla(2,3)ifadesi kullanılabilir.

Çok girdi çok çıktılı fonksiyon

function [toplam, carpim] = islem(a,b)
toplam = a + b;
carpim = a * b;
end

Bu fonksiyonu çağırmak için [x y] = islem(3,4)ifadesi kullanılabilir.

Fonksiyon içinde fonksiyon çağırma örnekleri

disp(kare(topla(3,2)));
topla(kare(2),kare(5));
[a b] = islem(sqrt(4),kare(2));

Ders: 07.12.2022

Kullanıcıdan aldığı sayısal değeri kare() fonksiyonuna gönderip sonucu yazdıran fonksiyon ve script dosyaları

function[a] = kare(b)
a = power(b,2);
end
clc;
sayi = input('Sayı giriniz: ');
disp(['Sonuç: ' num2str(kare(sayi))]);

Ders: 14.12.2022

Örnek matris işlemleri

Bir matrise başka bir matrisi yeni satır olarak ekleme

m = [10 20 30];
k = [m; 30 40 50];

k =
  10  20  30
  30  40  50

Bir matrise başka bir matrisi yeni sütun olarak ekleme

m = [10 20 ; 30 40];
k = [m, [50 ; 60]]

k =
  10  20  50
  30  40  60

Bir matrisin bir satırındaki tüm verileri değiştirme

m = [10 20 30 ; 50 60 70];
m(1,:) = 0

m =
   0   0   0
  50  60  70

Bir matrisin bir sütunundaki tüm verileri değiştirme

m = [10 20 30 ; 50 60 70];
m(:,2) = 3

m =
  10   3  30
  50   3  70

Ders: 21.12.2022

Matris çarpımı

İki matrisin birbiriyle çarpılması için birinci matrisin sütun sayısı ile ikinci matrisin satır sayısı eşit olmalıdır. Çarpım sonucu ortaya çıkan matrisin satır satır sayısı birinci matrisinkine, sütun sayısı ikinci matrisinkine eşit olur. Örneğin 3 satır 2 sütundan oluşan A matrisi ile 2 satır 4 sütundan oluşan B matrisi çarpılırsa 3 satır 4 sütundan oluşan bir matris oluşur.

A = [2 3 ; 4 5 ; 6 7];
B = [3 4 5 6 ; 6 7 8 9];
C = A * B;

Matris transpozesi

Matrisin transpozesini (devriğini) almak için ‘ işareti kullanılır.

C = A';

Matrislerde değer bulma fonksiyonları

min()  minimum elemanı bulur.

max() maksimum elemanı bulur.

sum() toplamı bulur.

mean() aritmetik ortalamayı hesaplar.

length() vektör uzunluğunu döndürür.

size() matris boyutunu döndürür.

Matris oluşturma fonksiyonları

zeros() sıfırlardan oluşan matris

ones() birlerden oluşan matris

rand() rasgele elemanlardan oluşan matris

Örnek: Elemanları 20 ile 100 arasında rasgele tamsayılar olan, 3 satır 5 sütun bir matris oluşturan Matlab ifadesi:

M = round((rand(3, 5) * 80) + 20);

Ders: 28.12.2022

if-else-elseif yapısı

Girilen sayının pozitif/negatif/sıfır olma durumunu gösteren script:

a = input('sayı giriniz:');
if a>0
  disp('sayı pozitif.');
elseif a<0
  disp('sayı negatif.');
else
  disp('sayı sıfır.');
end

Switch-case-otherwise yapısı

Haftanın kaçıncı gününde olduğumuzu yazdıran script:

gun = input('1-7 arasında bir sayı giriniz:');
switch gun
  case 1
    disp('Pazartesi');
  case 2
    disp('Salı');
  case 3 
    disp('Çarşamba');
  case 4
    disp('Perşembe');
  case 5
    disp('Cuma');disp('Oooh yarın tatil');    
  case 6
    disp('Cumartesi');
  case 7
    disp('Pazar');
  otherwise
    disp('Hatalı giriş yaptınız.');
end

While ile sonsuz döngü örneği

sayi = round(rand()*10);
while (1)
  a = input('Sayı giriniz:');
  if a == sayi
    disp('Bildiniz');
    break;
  end
end

Ders: 04.01.2023

x = 0→360  olmak üzere f(x) = sinx grafiği:

x = 0:360;
y = sind(x);
plot(x, y);
title('0-360 derece arasında sinx grafiği');
xlabel('x (derece)');
ylabel('sinx');

Dairenin yarıçapı r ve alanı a için, {r ∈ 0,…,10} olmak üzere yarıçap-alan grafiği:

r = 0:10;
a = pi * power(r, 2);
plot(r, a);
xlabel('yarıçap');
ylabel('alan');
%d blogcu bunu beğendi: